International short film festival from Poznań, Poland.

July 2019