International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Hotel Europa: Historyczne Utopie

Hotel Europa: Historyczne Utopie

SOBOTA, 22.08.2020

14:30 (90’+Q&A) | Hotel Europa: Historyczne Utopie | Kino Muza | sala 2 | darmowe wejściówki / free tickets | PL + EN | offline

Pokaz wielopłaszczyznowego filmu “Bigger Than Life” w reżyserii Adnana Softicia, skupiającego się przed wszystkim na tematyce państw wieloetnicznych, fantazji patriotyczno-narodowościowych oraz związku między pamięcią osobistą a pamięcią zbiorową. Po filmie odbędzie się rozmowa z reżyserem m.in. o projekcie Skopje 2014 w kontekście polityki historycznej, którą poprowadzi Agata Rogoś.

 

Bigger Than Life 

Bośnia i Hercegowina 2018. 30’. Reżyseria: Adnan Softić

“Bigger Than Life” to czteroaktowa opowieść filmowa, w której główną rolę odgrywa monumentalna architektura, będąca punktem wyjścia do stworzenia nowej tożsamości narodu. Reżyser przedstawia współczesne Skopje jako plac budowy, miasto, które nie posiada odrębnej historii, w którym granica między prawdą a fałszem zostaje zatarta. Skopje to różnorodna mieszanka stylów architektonicznych, starożytne miasto odwołujące się do pierwowzorów antycznych, którego proces powstawania możemy śledzić w czasie rzeczywistym. 

 

Adnan Softić – artysta, reżyser filmowy, autor publikacji, wykładowca. W swojej praktyce artystycznej często bazuje na historycznych konstrukcjach i zaangażowaniu w politykę pamięci. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach w Europie m.in.: Martin-Gropius-Bau (Berlin), Kammerspiele (Monachium), Johann Jacobs Museum (Zurych), czy MAXXI (Rzym). 

 

Agata Rogoś – badaczka, antropololożka, autorka. Współzałożycielka (wraz z Srdjan Jovanovićem Weissem) Centrum Antropologii i Architektury – CAA. Obszary badań: studia bałkańskie, studia europy południowo-wschodniej, studia graniczne i studia migracyjne. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Praca doktorska na temat słowiańskiej i albańskiej pamięci zbiorowej oraz dyskursów tożsamości współczesnej w Macedonii obroniona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania dotyczące interfejsu kultury wizualnej oraz antropologii, skoncentrowane na południowosłowiańsko-albańskich pograniczach. Wykładała teorię sztuki współczesnej, praktyki kuratorskie i antropologię Bałkanów na wielu uczelniach na całym świecie.

 

 

A screening of multi-layered film “Bigger Than Life” directed by Adnan Softić, who focuses primarily on the subjects of multi-ethnic countries, patriotic-national fantasies and the relationship between personal and collective memory. After the screening we will be hosting a conversation with the director, featuring the subject of Skopje 2014 in the context of historical policy, led by Agata Rogoś.

 

Bigger Than Life 

Bosnia and Herzegovina 2018. 30’. Director: Adnan Softić

“Bigger Than Life” is a cinematic story in four acts, in which the main role is played by monumental architecture that is a starting point for creation of the nation’s new identity. The director presents modern Skopje as a construction site, a city that does not own an individual history, in which the boundary between the truth and lie is blurred. Skopje is a diverse mix of architectural styles, an ancient city referencing antique prototypes, which creation process may be tracked in real time. 

 

Adnan Sofitić – artist, film director, published writer, lecturer. In his art practice, he often utilizes historical constructions and engagement in the politics of memory. His works were presented at numerous exhibitions in Europe, such as: Martin-Gropius-Bau (Berlin), Kammerspiele (Munich), Johann Jacobs Museum (Zurich), czy MAXXI (Rome).

 

Agata Rogoś – is a researcher, anthropologist, author. Co-founder (with Srdjan Jovanović Weiss) of the Center for Anthropology and Architecture – CAA. Fields of research: Balkan Studies, South-East European Studies, Border Studies and Migration Studies. Currently postdoctoral fellow at the Humboldt University in Berlin. PhD thesis on Slavic and Albanian collective memory and contemporary identity discourses in Macedonia defended at Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland). Research conducted addresses the interface of visual culture, anthropology and memory studies, and focuses on South Slavic-Albanian borderlands. Taught contemporary art theory, curatorial practices and anthropology of the Balkans at several universities all over the world.

Darmowe wejściówki:

Do odbioru w miejscach wydarzeń w dzień wydarzenia.  

 

Tickets to free events:

Available for pick up at event locations on the day of the event.