International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Hotel Europa Intro: Hybryda – przyszłość po pandemii online +/- offline

Hotel Europa Intro: Hybryda – przyszłość po pandemii online +/- offline

PIĄTEK, 21.08.2020

17:00 (90’) | Hotel Europa Intro: Hybryda – przyszłość po pandemii online +/- offline/ Hotel Europa Intro: Hybrid – the post-pandemic future online +/- offline | Concordia Design | zapisy / registration | PL + EN | ZAPISY NA WYDARZENIE / REGISTRATION FORM 

Multimedialne wydarzenie na styku działań performatywnych oraz sztuki internetu, przygotowane przez Szymona Stemplewskiego, pomysłodawcę i jednego z kuratorów Hotelu Europa we współpracy z Ygorem Gamą, artystą i reżyserem filmowym. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni eksperci reprezentujący bardzo różne dziedziny: kulturę i sztukę, szeroko pojęte projektowanie, technologię, nauki społeczne, a także artyści i performerzy. Wspólnie z publicznością zastanowimy się nad znaczeniem i możliwościami zastosowań tegorocznego hasła Short Waves Festival “Fixing the Future” w najbliższej przyszłości. Czy zapowiadana “zmiana” jest tylko kolejną iluzją? Jakie mają szansę utopie w zalewie dystopijnych wizji? W jakim stopniu “bezpieczniejsze” i coraz szerzej dostępne narzędzia do pracy online są w stanie zastąpić offline? Czy doświadczenia z limitowanych pandemią rozwiązań w komunikacji i dystrybucji zostaną z nami już na stałe? Wydarzenie będzie streamingowane w wolnym dostępie.

Ygor Gama – reżyser filmowy i artysta mieszkający i tworzący w Berlinie. Autor wielokrotnie nagradzanych filmach krótkometrażowych, takich jak LEAVING i  #YA. Odkrył technologie XR jako wychowanek IDFA DocLab, którego mentorem był Casper Sonnen. Jest twórcą filmów wideo dla Maqamat Dance Theatre i Omara Rajeh w Bejrucie, wiodącego głosu tańca współczesnego w świecie arabskim. Współtworzy komisję selekcyjną sekcji Generation na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

 

 

A multimedia event at the intersection of performative activity and internet art, prepared by Szymon Stemplewski, the project creator and one of Hotel Europa curators in collaboration with Ygor Gama, artist and film director. It is going to be carried out in participation of experts representing very different fields: arts and culture, broadly defined design, technology, social sciences, as well as artists and performers. Together with the audience we are going to consider the meaning and applications of this year’s Short Waves Festival motto “Fixing the Future” in the near future. Is the promised “change” merely another illusion? What chances do utopias have in dystopian vision overflow? To what extent “safer” as well as more and more accessible online work tools have the capacity to be a substitute for offline mode? Will experiences from solutions in communication and distribution limited by the pandemic remain with us for good? The event is going to be streamed with free access. 

Ygor Gama – film director and artist living and creating in Berlin. The author of awarded short films, such as LEAVING and  #YA. He has discovered the XR technology as a student of  IDFA DocLab, mentored by Casper Sonnen. He is an author of videos for Maqamat Dance Theatre and Omara Raje in Beirut, a leading voice of modern dance in the Arabian world. He is a part of the Generation selection committee at Berlin International Film Festival.

* Zapisy na wydarzenie
startują 10.08.2020 na stronie
www.shortwaves.pl/hoteleuropa

 

* The registration for the event
starts at 10th of August 2020 on
www.shortwaves.pl/hoteleuropa