International short film festival from Poznań, Poland.

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Hotel Europa: Strefa Graniczna

Hotel Europa: Strefa Graniczna

SOBOTA, 22.08.2020

18:00 (90’+Q&A) | Hotel Europa: Strefa Graniczna | Kino Muza | sala 2 | darmowe wejściówki / free tickets | PL + EN | offline

Pokaz filmu “Die Linie” w reżyserii Clemensa Wilhelma, będącego zapisem wędrówki autora filmu wzdłuż byłej granicy między wschodnimi i zachodnimi Niemcami. Symboliczna historia odnosząca się do tematyki granic na całym świecie jako narzędzia politycznej władzy. Rozmowę z reżyserem po filmie poprowadzi Szymon Stemplewski.

 

Die Linie Niemcy 2019. Eksperyment 67’ + Q&A. Reżyseria: Clemens Wilhelm

Film “Die Linie” to zapis doświadczenia jego twórcy Clemensa Wilhelma, który na przestrzeni dwóch miesięcy pokonuje trasę 1400 km od Czech do Morza Bałtyckiego. Droga obejmuje tereny dzisiejszego rezerwatu przyrody nazywanego niegdyś “Pasem śmierci” obecnie “Zielonym pasem”. Zgodnie z przyjętą przez siebie zasadą autor wyznacza 15-minutowe odstępy czasowe, w których dokonuje dokumentacji nieistniejącej granicy między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi za pomocą fotografii. Film posiada oryginalną ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Joakima Blattmanna, na którą składa się muzyczna kompozycja przetworzonych oryginalnych nagrań dźwiękowych z granicy. “Die Linie” to symboliczna historia odnosząca się do tematyki granic na całym świecie jako narzędzia politycznej władzy. Granic które nie są reliktem przeszłości, ale stanowią realny problem i temat dyskusji. 

 

Clemens Wilhelm – artysta i reżyser filmowy mieszkający w Berlinie, który w praktyce artystycznej sięga m.in. po film, fotografię i performance. Filmy Clemensa Wilhelma często rozpoczynają się na powierzchni wybranych obrazów i fotografii, a następnie zanurzają się w ich psychologiczną i filozoficzną głębię. W miarę rozwoju filmu, obrazy zaczynają opowiadać swoje szczególne historie, ujawniając ich związek z przeszłością i teraźniejszością. W swoich pracach Wilhelm stawia takie pytania jak: dlaczego wspomnienia są tak sprawnie przechowywane w postaci opowieści i obrazów? Dlaczego i do jakiego stopnia obcy wydaje się dziwny i nieprzystający? Dlaczego dobrze opowiedziana historia jest tak satysfakcjonująca? I dlaczego turyści zawsze robią te same zdjęcia?

Jego prace były wystawiane na licznych wystawach na całym świecie.

http://clemenswilhelm.com

 

 

A screening of “Die Linie” directed by Clemens Wilhelm that is a record of the author’s walk along a former border between East and West Germany. A symbolic story referring to the subject of borders all over the world as a tool of political power. A conversation with the director after the screening will be led by Szymon Stemplewski.

 

Die Linie Germany 2019. Experimental 67’ + Q&A. Director: Clemens Wilhelm

“Die Linie” records the experience of its author Clements Wilhelm who, over the course of two months covers a 1400km route from Czech Republic to the Baltic Sea. The route covers the grounds of today’s nature reserve, once called the “Death Belt” and currently known as the “Green Belt”. According to the self-imposed rule, the author assigns 15-minute time intervals, in which he documents the non-existing at this point border between East and West Germany through photography. The film features an original score composed by Joakim Blattmann that contains a composition created using processed original field recordings from the border. “Die Linie” is a symbolic story referring to the subject of borders all over the world as a tool of political power. Borders that are not a relic of the past, but constitute a genuine problem and subject for discussion. 

 

Clemens Wilhelm – artist and film director based in Berlin, who employs film, photography and performance in his art practice, among other forms. His films often begin on the surface of selected images and photographs, and later dive into their psychological and philosophical depth. Over the course of the film’s development, the images begin to tell their unique stories, revealing their relationship with the present and the past. In his works Wilhelm poses such questions as: why are memories so effectively stored in the form of stories and images? Why and to what extent a stranger seems odd and incompatible? Why is good storytelling so satisfying? And why do tourists always take the same pictures?

His works were presented at many exhibitions all over the world.

http://clemenswilhelm.com

Darmowe wejściówki:

Do odbioru w miejscach wydarzeń w dzień wydarzenia.  

 

Tickets to free events:

Available for pick up at event locations on the day of the event.